Chinese (Traditional)EnglishFrenchGermanNorwegianPolishRussianUkrainian

Ubezpieczenie Turystyczne On-line

Wybierz najlepszą ofertę ubezpieczeń turystycznych, NNW…

Kup ubezpieczenie turystyczne, NNW dzieci i młodzieży, samochodowe oraz domu i mieszkania przez internet

ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne i ubezpieczenie wyjazdu za granicę

ubezpieczenie podrozy

Kup Polisę. Najszybsze ubezpieczenie turystyczne i ubezpieczenie wyjazdu za granicę. Wypełnij formularz i bezproblemowo kup polisę.

Ile kosztuje takie ubezpieczenie? Dobre ubezpieczenie można kupić już w cenie 5 zł za dzień ochrony. Ubezpieczenie tygodniowego wyjazdu za granicę dla 2 osób przy cenie 5 zł za dzień kosztowałoby 70 zł. Jest to niewielki koszt, który pozwoli uniknąć wielu problemów. Na naszej platformie znajdą Państwo ubezpieczenie podróży zagranicznej już od kwoty 2,50 zł za dzień ochrony ubezpieczeniowej.

Po co mi ubezpieczenie na wakacje?
Wyjeżdżając za granicę warto ubezpieczyć się na wypadek zachorowania lub wypadku. W krajach Europy zachodniej funkcjonuje lecznictwo prywatne i koszty leczenia są jak na polską kieszeń dość wysokie. Istnieje również bariera językowa i nie wszędzie możemy porozumieć się po angielsku. Posiadając turystyczne ubezpieczenie wyjazdu za granicę, obejmujące koszty leczenia za granicą, mamy zapewnioną pomoc ubezpieczyciela w języku polskim w zakresie organizacji wizyty u lekarza i pokrycia kosztów leczenia. Pracownik infolinii wyjaśni lekarzowi na czym polega problem i przetłumaczy zalecenia lekarza.

Przy zakupie ubezpieczenia podróży zagranicznej należy zwrócić uwagę w jakiej formie realizowane jest świadczenie, tzn. czy ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia czy też dokonuje zwrotu poniesionych przez nas kosztów leczenia na podstawie dostarczonych rachunków i faktur. Jest to niezwykle istotne, gdyż w drugim opisanym przypadku musimy posiadać odpowiednie środki na pokrycie kosztów leczenia – zwrot poniesionych kosztów otrzymamy od ubezpieczyciela dopiero po kilku tygodniach. Innym ubezpieczeniem, które warto posiadać za granicą jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – – OC w życiu prywatnym.

W Polsce mało kto posiada takie ubezpieczenie, natomiast w krajach Europy zachodniej jest ono bardzo popularne. O co chodzi? Przykładowo: będąc na zakupach strącimy z wystawy porcelanową wazę o wartości 400 euro. Aby uniknąć nieprzyjemności i ponoszenia kosztów, związanych z koniecznością pokrycia z własnej kieszeni strat sprzedawcy, wystarczy polisa OC. Działa ona podobnie jak popularne w Polsce OC komunikacyjne, z tym że odnosi się do szkód spowodowanych bezpośrednio przez osobę a nie pojazd.

Spisujemy wówczas oświadczenie, podajemy numer polisy ubezpieczeniowej i poszkodowany może dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela, a my mamy problem z głowy. Dobre ubezpieczenie na wakacje powinno również chronić nasz dobytek na wypadek kradzieży lub zagubienia przez linie lotnicze. Jeśli lecimy samolotem, a nasz bagaż poleci w innym kierunku, wówczas mamy prawo zrobić zakupy na koszt ubezpieczyciela. Możemy kupić ubranie, kosmetyki i inne artykuły pierwszej potrzeby, a po powrocie do kraju ubezpieczyciel zwróci nam poniesione koszty.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

ubezpieczenie dzieci

Kup Polisę. Najtańsze ubezpieczenie NNW dla dzieci. Wypełnij formularz i bezproblemowo kup polisę.

Ubezpieczenie NNW obejmuje swoim zakresem nieszczęśliwe wypadki, jakim nasze dzieci mogą ulec nie tylko w czasie nauki, pracy lub pobytu w placówce oświatowej, ale również w wypadki w życiu prywatnym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także zdarzenia powstałe podczas obozów, kolonii, zielonych szkół oraz praktyk studenckich i szkolnych.

Wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej (NNW) jest powszechnie kupowane przez rodziców, zwykle jednak nie jest to świadomy wybór. Nie znamy nawet zakresu ochrony, najczęściej nie jesteśmy informowani nawet o sumach ubezpieczenia. Przecież ubezpieczenie NNW zawarte w przemyślany sposób jest bardzo potrzebnym ubezpieczeniem, z którego warto korzystać.

Przed czym powinniśmy się chronić?
Najczęstszymi zdarzeniami wśród dzieci i młodzieży są urazy narządów ruchu, złamania, zwichnięcia, które mogą pociągać za sobą długotrwałe leczenie i rehabilitację. Często dzieci rekreacyjnie czy wyczynowo uprawiają różne rodzaje sportów. To dodatkowe ryzyka przed którymi powinniśmy je chronić.

Jak sprawdzić czy ubezpieczenie zapewnia ochronę jakiej potrzebujemy?
Teoretycznie najkorzystniejsze warunki takiego ubezpieczenia dla dziecka powinniśmy uzyskać w szkole, przystępując do ubezpieczenia w formie grupowej. Niestety, najczęściej decyzja w sprawie wyboru ubezpieczenia nie jest dokonywana w oparciu o analizę zakresu ochrony lecz zupełnie przypadkowo – na przykład dlatego, że szkoła zyskuje dodatkowy benefit czy nauczyciele dodatkowe zniżki.

Najczęściej konsekwencją takiego wyboru ubezpieczenia są zbyt niskie limity w odniesieniu do najważniejszego elementu oferty, czyli trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub też niepełny zakres ochrony w tym obszarze. Sugerujemy, aby wybierać ubezpieczenie ze świadczeniem w wysokości minimum 200 zł za każdy 1% trwałego uszczerbku. Ponadto, częstą praktyką jest ubezpieczenie wyłącznie trwałego uszkodzenia ciała, które z kolej gwarantuje wypłatę świadczenia wyłącznie w przypadku najcięższych urazów, podczas, gdy prawidłowo skonstruowane ubezpieczenie powinno gwarantować wypłatę 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku.

Jeśli nasze dziecko dodatkowo jest aktywne fizycznie, w szczególności jeśli trenuje wyczynowo, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę czy ryzyka związane z takim uprawianiem sportu są pokryte przez ubezpieczenie, zwykle w najbardziej standardowych produktach są niestety wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie samochodu

ubezpieczenie samochodu

Kup Polisę. Wszechstronne ubezpieczenie komunikacyjne. Wypełnij formularz i bezpośrednio kup polisę.

Ubezpieczenie OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Kontrole wykupienia Ubezpieczenia OC prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ubezpieczenie AC – ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obejmujące ochroną ubezpieczeniową pojazd wraz z wyposażeniem wyszczególnionym we wniosku. Ubezpieczeniem obejmowane są pojazdy zarejestrowany w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ubezpieczenie AC może obejmować ochroną od szkód powstałych m.in. na skutek:
•    nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
•    uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji,
•    pożaru,
•    wybuchu,
•    uderzenie pioruna oraz następstw uderzenia pioruna (np. przepięć),
•    upadku statku powietrznego,
•    huraganu,
•    zatopienia,
•    deszczu nawalnego,
•    gradu,
•    powodzi,
•    lawiny,
•    osuwania się i zapadania ziemi,
•    nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu,
•    samoistnego otwarcia pokrywy przedniej silnika lub bagażnika,
•    użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.
•    kradzieży,
•    kradzieży wyposażenia podstawowego pojazdu,
•    rabunku (rozboju),
•    kradzieży wyposażenia dodatkowego pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki,
•    mechanicznego uszkodzenia zamków w wyniku próby kradzieży lub włamania.
Poszczególny Ubezpieczyciele indywidualnie definiują w OWU AC (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) zakres zdarzeń objętych ochronie lub też wskazują listę zdarzeń wyłączonych z ochrony.

Ubezpieczenie domu, ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie innej nieruchomości

ubezpieczenie

Kup Polisę. Bezproblemowe ubezpieczenie mieszkania i ubezpieczenie domu. Wypełnij formularz i już dzisiaj kup polisę.

Zawierając polisę na ubezpieczenie domu lub ubezpieczenie mieszkania, każdy Ubezpieczony spodziewa się s, że w razie szkody przyznane mu odszkodowanie zrekompensuje w całości poniesione straty. Na rynku dostępne są produkty obejmujące różne warianty ubezpieczenia.

Dobre ubezpieczenie poza standardowymi ryzykami takimi jak ogień, uderzenie pioruna, zalanie, silny wiatr i grad, powinno obejmować również pękanie mrozowe rur, dym i sadzę, przepięcie, zaleganie śniegu lub lodu oraz upadek drzew i masztów (w szczególności w przypadku domów jednorodzinnych w pobliżu których rosną drzewa lub istnieje ryzyko upadku masztów, w tym słupów energetycznych, latarni, dźwigów budowlanych itd.).

Ryzyko powodzi oraz stłuczenie szyb nie są objęte standardzie. Można je natomiast włączyć do ochrony za opłatą dodatkowej składki.

Istotnym elementem ubezpieczenia mienia są koszty dodatkowe, związane ze szkodą. Wyselekcjonowane przez nas produkty obejmują koszty poszukiwania przyczyny szkody, uprzątnięcia po szkodzie czy zakwaterowania zastępczego, które w razie szkody mogą okazać się bardzo wysokie.

Posiadacze biżuterii wartościowej, antyków, obrazy lub innych dzieł sztuki, powinni sprawdzić jakie są kryteria objęcia ubezpieczeniem tych przedmiotów. Bardzo często ubezpieczyciele wymagają przedstawienia wyceny rzeczoznawcy lub innych dokumentów potwierdzających wartość. Należy zwrócić uwagę do jakich limitów każdy z Ubezpieczycieli obejmuje to mienie. W momencie szkody Może się na przykład okazać, że skradziona biżuteria była ubezpieczona do bardzo niskiej sumy.

Wszystkie zaproponowane przez nas produkty zapewniają ubezpieczenie mienia wg wartości odtworzeniowej czyli:
•    w przypadku domu – wartości jego odbudowy w tej samej lokalizacji z zachowaniem dotychczasowej technologii, konstrukcji, dotychczasowych materiałów, z uwzględnieniem kosztów wszystkich prac wykończeniowych i zamontowania elementów stałych.
•    dla mieszkania – wartości rynkowej obowiązującej dla danej lokalizacji, stanu budynku oraz standardu wykończenia
•    dla ruchomości domowych – wartości pozwalająca na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju.

Należy zatem zwrócić uwagę, aby deklarowane przy zawieraniu ubezpieczenia sumy, odpowiadały wyżej wymienionym wartościom.

Na rynku można ubezpieczyć mienie również wg wartości rzeczywistej. Rozwiązanie takie byłoby być może tańsze, niestety niekorzystne, gdyż po szkodzie, w momencie naliczania odszkodowania Ubezpieczyciel potrąci amortyzację.

Klienci poszukujący ochrony dla domów w trakcie budowy, mogą również zawrzeć ubezpieczenia za pośrednictwem naszej strony. Poza standardowymi ryzykami ogniowymi, istnieje możliwość ubezpieczenia materiałów budowlanych od ognia i kradzieży z włamaniem.